Obchodné podmienky

Naše obchodné podmienky (obchodný poriadok) sú certifikované Asociáciou pre elektronickú komerciu, čo Vám garantuje bezpečnosť nákupu a súlad s platnou legislatívou. Obchodný poriadok má nasledujúce časti:
 

 

Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti
F-DENTAL Hodonín, s.r.o.
so sídlom Polní 29, Hodonín 69501, ČR
identifikačné číslo: 26306085
zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Brne, oddiel C, vložka 42838
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.gigalekaren.sk a www.gigalekarna.cz

1.     Úvodné ustanovenia

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len " obchodné podmienky ") obchodnej spoločnosti F-DENTAL Hodonín, s.r.o., so sídlom Polní 29, Hodonín 69501, Česká republika, identifikačné číslo: 26306085, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Brne, oddiel C, vložka 42838 (ďalej len" predávajúci ") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len" občiansky zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len " kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len " kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.gigalekaren.sk a www.gigalekarna.cz (ďalej len " webová stránka "), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2.      Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.      Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku.

1.5.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6.      Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesprávne použitie ponúkaného tovaru.

1.7.      Obrázky výrobkov uvedené v internetovej prezentácii sú iba ilustratívne. Vzhľadom k neustálym zmenám obalov zo strany výrobcov nie je predajca schopný garantovať rovnaký vzhľad obalov objednaných produktov v okamihu predaja.

1.8.      Informácie o výrobkoch sú priebežne aktualizované, napriek tomu prevádzkovateľ nemôže prijať zodpovednosť za akékoľvek nesprávne informácie. To nemá vplyv na Vaše práva podľa zákona. Iba zdôrazňujeme, že napriek všetkej snahe o zaistenie správnych informácií o výrobkoch, sú predpisy vzťahujúce sa k predávaným produktom neustále aktualizované tak, že môže dôjsť k zmene zložiek, obsahu živín, dietetických informácií, alergénov a podobne, bez toho, aby sme to stihli zaznamenať. Preto by ste si mali vždy prečítať etiketu na konkrétnom výrobku a nespoliehať sa len na informácie poskytnuté na internetových stránkach.

2.     Cena tovaru a platobné podmienky

2.1.      Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH) v Českej republike i na Slovensk, všetky ceny uvedené v našej ponuke sú teda uvádzané vrátane DPH.

2.2.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

     2.2.1.      V hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese Lekáreň Medicentrum, Kollárova 9, Hodonín 69501, CZ. na tomto výdajnom mieste možno objednávku uhradiť tiež kartou.

     2.2.2.      V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke.

     2.2.3.      Bankovým prevodom z ČR v korunách - na účet predávajúceho 2500100891/2010 vedený u Fio Banky ČR (2010). Tovar je expedovaný ihneď po obdržaní požadovanej sumy. Údaje nutné pre odoslanie sú číslo účtu (2500100891/2010), variabilný symbol (číslo objednávky) a suma v Sk (cena objednávky). Ak nedostaneme platbu do 7 dní od objednania, bude objednávka automaticky stornovaná.

     2.2.4.      Bankovým prevodom z SK v eurách - na účet predávajúceho 2400336573/8330 vedený u Fio Banky SK (8330). Tovar je expedovaný ihneď po obdržaní požadovanej sumy. Údaje nutné pre odoslanie sú IBAN (SK49 8330 0000 0024 0033 6573, popr. i SWIFT FIOZSKBA), variabilný symbol (číslo objednávky) a suma v eurách (cena objednávky). Ak platbu nedostaneme do 7 dní od objednania, bude objednávka automaticky stornovaná.

     2.2.5.      On-line platby - vzhľadom ku spolupráci s overenými platobnými bránami GoPay a ComGate (dozorované Českou národnou bankou), Vám môžeme ponúknuť tiež možnosť platby platobnými kartami Visa, MasterCard, Maestro. Ak nedostaneme platbu do 3 dní od objednania, bude objednávka automaticky stornovaná.

2.3.      Spoločne s kúpnou cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež "expedičné náklady" v dohodnutej výške. Expedičné náklady zahŕňajú náklady na zabalenie zásielky, náklady na dopravu (poštovné) a prípadný poplatok za spôsob platby (dobierka). Konkrétne sumy za dopravu pri jednotlivých dopravcoch uvidíte v objednávke pri výbere spôsobu dopravy a platby.

dopravacena k 04.02.2023
Osobní odběr v Hodoníně0,00 €
Osobní odběr Packeta = Zásilkovna SK3,42 €
Slovenská pošta4,29 €
123 kuriér4,29 €
GLS Slovakia4,72 €

2.4.      V rámci expedície na Slovensko je cena expedičných poplatkov prepočítaná na eurá podľa aktuálneho kurzu.

2.5.      Pri objednávke tovaru nad 1 200,00 CZK = 51,96 €, nie sú expedičné náklady účtované, ak sa nejedná o nadmerne ťažké či krehké zásielky (pozri nasledujúci bod).

2.6.      tu uvedené ceny za dopravu sa nevzťahujú na zásielky s hmotnosťou nad 10 kilogramov obsahujúce viac ako polovicu hmotnosti v krehkom tovaru (napr. detské príkrmy a iný tovar balený v skle) alebo zásielky s hmotnosťou 20 kg a viac. V takom prípade použitá cena zohľadňuje zvýšené náklady na prepravu konkrétnym dopravcom. Pri takýchto objednávkach nájdete u expedičných nákladov označenie "nadmerná zásielka".

2.7.      Celkové expedičné náklady sa zákazník dozvie ešte pred dokončením vlastnej objednávky - po vyplnení dodacích údajov - zvolení dopravcu a spôsobu platby.

2.8.     Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

2.9.      V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

2.10.    V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. v prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu sumu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

2.11.    Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.12.    Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

2.13.    Ceny uvedené na webovom rozhraní obchodu sú platné v okamihu objednania.

2.14.    Ceny a sortiment ponúkaný na webovom rozhraní obchodu nemusí zodpovedať ponuke kamenných lekární prevádzkovateľa, vrátane výdajného miesta Lekáreň Medicentrum v Hodoníne.

2.15.    Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru.

3.     Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.      Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.3.      Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky alebo Slovenska.

3.4.      Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie:

     3.4.1.      o objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

     3.4.2.      o spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

     3.4.3.      informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako " objednávka ").

3.5.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednávka zavazující k platbě". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len " elektronická adresa kupujúceho ").

3.6.     Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7.      Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.     Preprava a dodanie tovaru

4.1.      Ak je tovar skladom, prebieha expedícia pri zaslaní na dobierku spravidla ten istý alebo nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky. V prípade voľby platby vopred odchádza tovar po obdržaní platby na účet.

4.2.      Objednávky sú expedované v poradí, v ktorom prišli.

4.3.      Zásielky budú odoslané tak, aby bolo zaistené ich dodanie objednávateľovi v lehote troch (3) pracovných dní od prijatia objednávky, alebo v prípade, že nie je možné tento termín dodržať, bude o tom objednávateľ v tomto termíne informovaný.

4.4.      Predávajúci umožňuje kupujúcemu voľbu z nasledujúcich spôsobov dodania/prepravy:

     4.4.1.      Osobný odber je možný v rámci otváracej doby Lekárne Medicentrum Hodonín (pozri  Kontakt). O vychystaní objednávky Vás budeme informovať e-mailom, až potom sa dostavte pre nachystanú objednávku do lekárne. Pokiaľ si kupujúci tovar nevyzdvihne do 7 dní od jeho nachystanie predávajúcim k odberu, bude objednávka predávajúcim automaticky stornovaná.

     4.4.2.      Česká pošta so službou Obchodný balík v rámci CZ. Dodanie Obchodného balíka garantuje Pošta najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni podania. Balíky väčších alebo nepravidelných rozmerov (neskladné) sú dodané najneskôr druhý pracovný deň po dni podania. Ak v dobe doručenia zásielky nebudete na doručovacej adrese, dostanete do poštovej schránky oznámenie o uložení zásielky. Zásielku si potom budete môcť vyzdvihnúť na Vašej pobočke Českej pošty. Doba uloženia je 7 dní. Po odoslaní Vašej zásielky Vám zašleme e-mail s kódom, po ktorého zadaní na stránkach www.ceskaposta.cz nw budete môcť sledovať cestu Vašej zásielky.

     4.4.3.      DPD v rámci CZ. Tovar je spravidla doručovaný druhý pracovný deň po podaní. DPD Vás bude kontaktovať formou SMS ešte pred vlastným doručením zásielky, kedy Vám oznámi pravdepodobný termín dodania a alebo ponúknuť presunutie doručenie na iný termín. Možno sa tiež dohovoriť na inom mieste dodania. Ak sa vodičovi nepodarí Vás zastihnúť, pokúsi sa Vám zásielku doručiť nasledujúci deň. Po odoslaní Vašej zásielky Vám zašleme e-mail s kódom, po ktorého zadaní na stránke www.dpd.com/sk nw budete môcť sledovať cestu Vašej zásielky.

     4.4.4.      Geis Parcel CZ v rámci CZ. Tovar je spravidla doručovaný druhý pracovný deň po podaní. Vodič Geis Parcel CZ Vás bude telefonicky kontaktovať pred vlastným doručením zásielky a dohovorí sa s Vami na presnom termíne odovzdania zásielky. Ak sa vodičovi nepodarí Vás zastihnúť, pokúsi sa Vám zásielku doručiť nasledujúci deň. Po odoslaní Vašej zásielky Vám zašleme e-mail s kódom, po ktorého zadaní na stránke www.baliky.cz nw budete môcť sledovať cestu Vašej zásielky.

     4.4.5.      Slovenská pošta š.p. v rámci Slovenska. Ak v dobe doručenia zásielky nebudete na doručovacej adrese, dostanete do poštovej schránky oznámenie o uložení zásielky. Zásielku si potom budete môcť vyzdvihnúť na Vašej pobočke Slovenskej pošty. Doba uloženia na slovenskej pošte je len 7 dní. Zásielky prostredníctvom slovenskej pošty predajcu odosiela 3x týždenne.

     4.4.6.      Geis Parcel SK v rámci Slovenska. Tovar je spravidla doručovaný druhý pracovný deň po podaní. Vodič Geis Parcel SK Vás bude telefonicky kontaktovať pred vlastným doručením zásielky a dohovorí sa s Vami na presnom termíne odovzdania zásielky. Ak sa vodičovi nepodarí Vás zastihnúť, pokúsi sa Vám zásielku doručiť nasledujúci deň. Po odoslaní Vašej zásielky Vám zašleme e-mail s kódom, po ktorého zadaní na stránke www.baliky.sk nw budete môcť sledovať cestu Vašej zásielky. Zásielky na Slovensko so zvoleným dopravcom Geis Parcel CZ odosielame denne.

     4.4.7.     Zásielkovňa v rámci Českej republiky i Slovenska. Zásielkovňa Vám bude doručená najneskôr do dvoch pracovných dní od odoslania (spravidla deň nasledujúci) na pobočku Zásielkovni nw, ktorú si zvolíte v objednávke. O prijatí zásielky Zásilkovna aj jej doručenie na výdajné miesto budete informovaní zo strany Zásielkovně. Na vyzdvihnutie zásielky v Zásielkovně máte následne 7 dní. Limit pre hmotnost zásielky je zo strany Zásielkovně stanovený na 5 kg, prí hmostnosti nad 5 kg, Vám voľba dopravy na Zásilkovna nebude ponúknutá.

4.5.      V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.6.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

4.7.      V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.8.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovar a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. v prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

4.8.      Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť zásielky podľa priloženého dokladu. V prípade zistenia chyby (např.záměny či nekompletného dodania), je povinný toto zistenie nahlásiť predávajúcemu písomnou formou či elektronicky do 3 pracovných dní od dodania tovaru. Na zistenie nahlásená neskôr nebude braný ohľad.

5.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť. Vzťahuje sa najmä na kompresné prostriedky, lieky a potravinové doplnky.

5.2.      Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok (bod 10.4). Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3.    Tovar sa pokiaľ možno vracia kompletne a nepoškodený. Predovšetkým však tak, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu či znehodnoteniu. Za poškodenie vráteného tovaru počas prepravy späť k predajcovi, spôsobenému napríklad nevhodným zabalením alebo voľbou prepravy, nenesie predajca zodpovednosť a túto škodu rieši odosielateľ s ním zvoleným prepravcom.

5.4.    Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Pokiaľ bude vrátený tovar v rozpore s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.5.    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.6.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.7.    Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.8.     V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru.

5.9.     V prípade neprevzatia odoslaného tovaru od dopravcu ponesie spotrebiteľ náklady spojené s dodaním tovaru tak spotrebiteľovi, ako aj náklady s dodaním tovaru späť predávajúcemu.

5.10.      V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.11.    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.12.        Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.     Práva z chybného plnenia

6.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení).

6.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

     6.2.1.      má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak nedohodli, tak má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

     6.2.2.      sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

     6.2.3.      tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutému vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

     6.2.4.      je tovaru v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

     6.2.5.      tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3.      Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo vyplýva -Li to z povahy tovaru.

6.4.      Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.5.    Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

6.6.    Lekáreň zaisťujúca zásielkový výdaj podľa ust. 85 ods. 2 písm. e) zákona o liekoch výdaj je povinná zabezpečiť možnosť vrátenia reklamovaných liečiv spôsobom, ktorý nespôsobí kupujúcemu náklady. Táto liečivá sa stávajú nepoužiteľnými a je nutné zaistiť ich odstránenie podľa ust. § 88 a 89 zákona o liekoch.

7.     Užívateľský účet

7.1.      Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len " používateľský účet ").

7.2.      Webové rozhranie obchodu umožňuje vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

7.3.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

7.4.      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom . Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

7.5.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

7.6.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

7.7.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

8.     Ochrana osobných údajov

8.1.      Ochrana osobných údajov vo vzťahu k objednávke je so začatím účinnosti nariadenia GDPR riešená na samostatnej stránke tu.

8.2.      Ochrana osobných údajov vo vzťahu na marketingové účely je so začatím účinnosti nariadenia GDPR riešená na samostatnej stránke tu.

9.     Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania vo zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.3.      K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Slovenská obchodná inšpekcia Tr. kpt. Jaroše 5, Brno, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

9.4.      Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

10.   Záverečné ustanovenia

10.1.    Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany sa dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2.    Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.3.    Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.4.    Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10.5.    Zodpovedným vedúcim lekárnikom Lekárne GigaLékárna je PharmDr. Pavel Krmenčík, Ph.D.

10.6.    V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností kontaktujte informačnú službu na e-maili info@gigalekarna.cz alebo telefóne +420 511 116 771.

10.7.    Originálne obchodné podmienky sú v českej verzii.

10.7.    Tieto obchodné podmienky platia od 10.10.2019.

Certifikovaný obchod
Překladač
×
MEDPHARMA DOPRAVA ZDARMA
GigaLekaren.sk